Záručné, obchodné a reklamačné podmienky

Záručné podmienky

1.    Podľa občianskeho zákonníka poskytujeme záruku na tovar:

  • Na nový tovar 24 mesiacov od dátumu predaja. Táto záruka platí na finálne výrobky, ktoré majú samostatnú funkciu ( napr. nabíjačky…) a slúžia pre osobnú potrebu.
  • 6 mesiacov na opravy výrobkov.
  • 6 mesiacov na kapacitu batérie.

2.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že predaný tovar je pri prevzatí bez porúch a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

3.    Na tovar spotrebného charakteru, aj keď je nový, sa záruka 24 mesiacov nevzťahuje.

4.    Opotrebovanie veci obvyklým používaním alebo kratšia životnosť, charakteristické pre daný tovar, sa nepovažuje za chybu tovaru .

5.    Dokladom pre účely uplatnenia záruky je nami vystavený doklad o predaji tovaru, prípadne záručný list (ak bol vystavený).

Obchodné podmienky

1.    Objednaním a prevzatím tovaru zákazník potvrdzuje, že si prečítal naše obchodné a záručné podmienky a s nimi súhlasí.

2.    Pri nákupe cez internet má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia bez uvedenia dôvodu. ( Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť)

3.    Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne sprievodným listom, na adresu uvedenú v kontaktoch web stránky. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu alebo adresu kam treba odoslať kúpnu cenu.

4.    Tovar musí byť vrátený neporušený, spolu so všetkým príslušenstvom a dokladmi, ktoré boli k tovaru pribalené, napr. kúpna zmluva, doklad o zaplatení, záručný list a pod.

5.    Tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. (doporučene neznamená na dobierku). Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol chybný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar, ktorý je uvedený v ponuke tovaru na našej internetovej stránke.

6.    Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, dodrží vyššie uvedené podmienky, a doručí predávajúcemu tovar, predávajúci, tj. firma S.M.S. Mobilné telefóny,  po prekontrolovaní tovaru vráti zákazníkovi sumu za tovar v lehote 14 dní na účet, alebo adresu, ktorá bola uvedená v sprievodnom liste.

7.    Ak  kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Reklamačné podmienky

1.    Reklamovať je možné iba tovar, ktorý bol u nás zakúpený aj zaplatený.

2.    Reklamáciu neuznáme ak je zrejmé, že nefunkčnosť predaného tovaru bola spôsobená jej nesprávnym použitím,  neodbornou  manipuláciou, použitím na iné účely ako je určený, nedodržaním technických podmienok, iným vonkajším zavinením, neoprávneným zásahom, montážou osoby neoprávnenej pre vykonávanie odborného elektronického servisu, porušením ochranných plômb, pozmenením vystavených dokladov, poškodením vodou, ohňom, statickou a atmosferickou elektrinou, inými živlami, alebo používaním v extrémnych podmienkach.

3.    Pri neoprávnenej reklamácii je predávajúci oprávnený účtovať zákazníkovi prácu, nutnú k otestovaniu tovaru v sadzbe 20€  za každú začatú hodinu.

4.    Počas záručnej doby má kupujúci právo na uplatnenie reklamácie chýb, ktoré nevznikli jeho zavinením, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa chyba prejavila.  O opodstatnenosti rozhoduje predávajúci.

5.    Reklamovať je možné chyby výrobného charakteru, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. V tomto čase je nutné si reklamáciu aj uplatniť. Po tomto termíne právo na reklamáciu zanikne.

6.    Kupujúci má právo, aby jeho reklamácia bola vybavená čo najskôr, najneskôr do 30 dní od nami prevzatej reklamácie.

7.    Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú chybu, tj. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

8.    Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne a včas odstránená.

9.    Pri neodstrániteľných chybách má kupujúci právo na výmenu tovaru za bezchybný kus.

10.     Ak sa na výrobku vyskytne rovnaká chyba viackrát (3x), má kupujúci rovnaké práva, ako pri neodstrániteľnej chybe.

11.    Kupujúci môže tiež požadovať zľavu. Tá sa poskytne, ak výrobok má chyby, ktoré nebránia jeho používaniu. V tomto prípade chyby na ktoré bola poskytnutá zľava, už nie je možné neskôr reklamovať.

12.    Pri oprávnenej reklamácii bude tovar vrátený zákazníkovi na naše náklady.
13.    Záručná doba sa predlžuje o čas vybavenia reklamácie a o dobu, kedy si bol kupujúci povinný vec prevziať.

14.    V sporných prípadoch sa bude postupovať individuálne.