Záručné podmienky pre mobilné telefóny

ZÁRUČNÝ LIST

1.  Záruka platí pre mobilný telefón (ďalej MT), ktorého identifikačné údaje tj. značka, typ a IMEI číslo, ako aj dĺžka záručnej doby, sú uvedené v tomto doklade o záruke.

2.  Počas záručnej doby firma S.M.S. Mobilné telefóny bezplatne opraví, alebo zabezpečí opravu MT v prípade, ak
a) nebola odstránená alebo poškodená ochranná nálepka
b) nebolo odstránené či zmenené sériové číslo výrobku alebo IMEI číslo

c) nebol do MT nahratý neoficiálny software, alebo odomknutý bootloader, poškodený KNOX loader pri nových            telefónoch značky SAMSUNG alebo inak zasahované do sw vybavenia MT

3.  Záruka sa nevzťahuje na poruchy
a) vzniknuté obvyklým opotrebovaním (napr. vplyvom displejovej fólie, programu, klávesnice, krytov MT a podobne
b) ak, poškodenie bolo spôsobené skutočnosťou, že MT bol vystavený:  nesprávnemu, neopatrnému alebo násilnému ovládaniu, pádu, vplyvu škodlivého prostredia napr. vode, vlhku, extrémnym teplotám, prírodným podmienkam alebo náhlym zmenám v týchto podmienkach, korózií, oxidácií, neoprávnenej úprave, nesprávnej inštalácií, nehode, poškodeniu od jedla alebo rozliatych tekutín, vplyvu chemických výrobkov alebo ďalším skutočnostiam, ktoré idú nad rámec rozumnej kontroly firmy S.M.S. Mobilné telefóny (ide najmä o poruchy na používaných súčastiach ako sú batérie, ktoré majú vzhľadom ku svojej povahe obmedzenú životnosť a chyby vzťahujúce sa k zlomeniu alebo poškodeniu)
c) ďalej záruka sa nevzťahuje na kapacitu batérie, kryty alebo na ďalšie podobné časti MT po 6 mesiacoch od predaja

4.  Na v záruke opravený MT bude predĺžená záručná doba v zmysle Občianskeho zákonníka o dobu, ktorú bolo zariadenie v oprave.

5.  Aby zákazník mohol uplatniť nároky zo záruky, musí predložiť nepoškodený a nezmenený originálny doklad o kúpe, ktorý zreteľne obsahuje podpis a pečiatku predávajúceho, dátum, značku, typ a IMEI číslo alebo iné identifikačné číslo MT. V prípade doručenia MT, je potrebné  doručiť doklad o zakúpení (alebo kópiu dokladu o zakúpení), záručný list (ak bol vystavený samostatne) a vyplnený reklamačný list.

6. Ak pri záručnej oprave MT bude zistená porucha, na ktorú sa nevzťahuje záruka, náklady na túto opravu hradí kupujúci v plnej výške. V prípade nesúhlasu s opravou, zákazník hradí všetky náklady spojene s touto neuznanou reklamáciou.